Algemene verkoopvoorwaarden Van Ballegooijen Foods

1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. Verkoper: Van Ballegooijen Foods B.V., statutair gevestigd te Wijk en Aalburg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 18119564 en/of Koninklijke VIV Buisman B.V., statutair gevestigd te Wijk en Aalburg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 01047742 en/of H.J. Wijsman & Zonen B.V., statutair gevestigd te Wijk en Aalburg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 18114765 en/of D. van der Pol en Zonen B.V., statutair gevestigd te Wijk en Aalburg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 18119706.
1.2. Koper: iedere rechtspersoon dan wel natuurlijk persoon die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf een bestelling plaatst bij Verkoper voor de verkoop en levering van Producten.
1.3. Partijen: Verkoper en Koper gezamenlijk.
1.4. Voorwaarden: de Algemene Verkoopvoorwaarden Van Ballegooijen Foods B.V. zoals in dit document opgenomen en op 13 januari 2017 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
1.5. Overeenkomst: ieder document ondertekend door beide Partijen aangaande de verkoop en levering van Producten.
1.6. Product(en): alle producten en/of diensten zoals door Verkoper vervaardigd en/of geleverd met inbegrip van alle aanverwante diensten, documentatie en/of etikettering, en hieraan gerelateerde knowhow.

2. Toepasselijkheid
2.1. Op alle aanbiedingen van en op alle opdrachten aan Verkoper tot de verkoop en levering van Producten en op elke Overeenkomst met Verkoper in verband met de verkoop en levering van Producten zijn uitsluitend deze Voorwaarden van toepassing.
2.2. De toepasselijkheid van enige en iedere voorwaarden van de Koper wordt hierbij uitdrukkelijk afgewezen.
2.3. In geval van tegenstrijdige bepalingen in de Overeenkomst en in deze Voorwaarden, prevaleren de bepalingen in de Overeenkomst. Dit neemt niet weg dat alle overige bepalingen in deze Voorwaarden volledig van kracht blijven.

3. Totstandkoming van een Overeenkomst
3.1. Alle aanbiedingen van Verkoper zijn niet bindend, aan wijziging of annulering onderhevig en vervallen uiterlijk zeven (7) dagen na offertedatum. Alle prijzen waarvan in offertes en aanbiedingen melding worden gedaan zijn netto in euro of US dollar dan wel een andere valuta zoals gekozen door Verkoper. Niet inbegrepen zijn kosten van subsidie, opslag, transport en verzekering, noch van overheidswege verschuldigde belastingen en heffingen.
3.2. In offertes en orderbevestigingen voorkomende evidente verschrijvingen binden Verkoper niet. De Verkoper is ter zake steeds tot aanpassing gerechtigd.
3.3. Indien Koper een opdracht plaatst bij Verkoper geldt deze als onherroepelijk.
3.4. Indien een offerte van Verkoper niet leidt tot een overeenkomst, is Verkoper gerechtigd de kosten van het vervaardigen van de offerte in rekening te brengen bij de partij die de offerte heeft aangevraagd.

4. Prijzen
4.1. Alle prijzen en aanbiedingen zijn steeds exclusief omzetbelasting en zijn gebaseerd op de ten tijde van de opgave geldende inkoopprijzen, koersen van buitenlandse valuta, loon, eventuele vracht- , verzekerings-, verpakkings- en expeditiekosten en andere relevante factoren. Indien de aan eerder vernoemde facturen verbonden kosten voor verkoop omhoog gaan, is Verkoper gerechtigd om de prijs aan te passen, zulks totdat levering heeft plaatsgevonden, ook al geschiedt dit ten gevolge van de reeds bij de aanbieding voorziene omstandigheden.
4.2. Verkoper is gerechtigd om aan geoffreerde prijzen een minimumafname te eisen.
4.3. Op de door Verkoper geoffreerde prijzen is geen enige korting van toepassing.
4.4. Indien en voor zover de prijzen gebaseerd zijn op prijslijsten van Verkoper geldt de op het moment van levering geldende prijslijst. Verkoper behoudt zich het recht voor de prijslijst te wijzigen. In geval van wijziging van de prijslijst, zal Verkoper de Koper hiervan uiterlijk voor de ingangsdatum van de wijziging op de hoogte stellen. Indien de Koper niet akkoord gaat met de wijziging, heeft Verkoper het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder enige verplichting tot enige vorm van compensatie aan de Koper te beëindigen.

5. Levering, vervoer, afname
5.1. Opgegeven levertermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Verkoper komt door het enkele overschrijden van een termijn niet in verzuim, en Koper kan de Overeenkomst daardoor niet geheel of gedeeltelijk ontbinden. Koper heeft in geval van latere levertijd geen recht op schadevergoeding of ontbinding. Bij niet tijdige levering moet Verkoper schriftelijk in gebreke worden gesteld onder verlening van een in de branche geldende redelijke termijn voor nakoming.
5.2. De leveringstermijn gaat in na de totstandkoming van de Overeenkomst conform deze Voorwaarden. De leveringstermijn wordt evenredig verlengd met de tijd dat de uitvoering van de Overeenkomst wordt vertraagd door overmacht zoals omschreven in deze Voorwaarden. In geval van overmacht zullen Partijen in overleg treden om tot een oplossing te komen.
5.3. Leveringen zijn Ex Works (fabriek Verkoper) conform het ter zake bepaalde in de laatste versie van de ICC Incoterms. Ook indien Verkoper ten behoeve van Koper het transport van Producten verzorgt, gebeurt dit voor risico en rekening van Koper.
5.4. Verkoper heeft het recht om in gedeelten te leveren, dan wel eerst te leveren wanneer de gehele bestelling gereed is. In geval van deellevering wordt deze als een zelfstandige levering aangemerkt.
5.5. De Koper heeft een afnameverplichting. De Koper draagt zorg voor voldoende laad- en losmogelijkheden en voor een snelle lossing. Indien de Koper de Producten niet of niet tijdig afneemt, is zij zonder ingebrekestelling in verzuim. Alle kosten in verband met deze niet-aanvaarding komen voor rekening van de Koper. Indien Koper de Producten weigert in ontvangst te nemen, gelden zij tevens als afgeleverd. Verkoper heeft alsdan aanspraak op betaling van de overeengekomen prijs, alsmede de tijdsevenredige kosten van opslag, ter verzekering van de betaling waarvan Verkoper een retentierecht zal hebben op de aldus geleverde Producten.
5.6. Indien de Koper weigert Producten in ontvangst te nemen op het tussen Partijen afgesproken moment, heeft Verkoper niettemin het recht terstond betaling te vorderen voor de aangeboden Producten. De Koper zal geen nieuwe aflevering kunnen verzoeken, alvorens door hem de koopsom, vermeerderd met eventuele (transport)kosten die zijn ontstaan ten gevolge van de weigering tot afname, zal zijn voldaan.
5.7. De pallets waarmee de Producten van Verkoper worden aangeleverd en overige retouremballage blijven eigendom van Verkoper. De Koper verplicht zich als goed huisvader voor de pallets en overige retouremballage zorg te dragen en deze slechts te gebruiken voor de Producten van Verkoper. De Koper dient de pallets en overige retouremballage gesorteerd en gereinigd terug te geven aan Verkoper onmiddellijk nadat hij de pallets en overige retouremballage niet meer gebruikt voor de Producten van Verkoper. Indien pallets of overige retouremballage niet of beschadigd worden geretourneerd aan Verkoper, komen de reparatie- dan wel vervangingskosten hiervan voor rekening van Koper.

6. Eigenschappen producten
6.1. Opgaven met betrekking tot kleur, gewichten en materialen, kwaliteit, opgave of vermelding van afmetingen en gegevens en/of andere eigenschappen, zoals verstrekt door Verkoper, worden slechts geacht bij benadering te gelden en kunnen allen aan wijzigingen onderhevig zijn. In de branche gebruikelijke afwijkingen zijn in ieder geval toegestaan.
6.2. Opgaven en vermeldingen binden de Verkoper slechts dan wanneer zulks uitdrukkelijk is overeengekomen.
6.3. Koper dient zich er van te vergewissen dat de door haar te bestellen en/of bestelde Producten voldoen aan alle in het land van bestemming daaraan van overheidswege gestelde eisen. Verkoper sluit enige verantwoordelijkheid hiervoor expliciet uit.

7. Eigendomsovergang
7.1. Alle door Verkoper geleverde Producten blijven eigendom van Verkoper tot aan het moment van volledige voldoening van al hetgeen Verkoper in verband met de onderliggende Overeenkomst en/of eerdere dan wel latere Overeenkomsten van dezelfde aard van de Koper te vorderen heeft, schade, kosten en rente daaronder begrepen. De Koper doet bij voorbaat afstand van een eventueel retentierecht met betrekking tot die Producten en zal geen beslag (doen) leggen op die Producten.
7.2. De Koper is gehouden de Producten waarop een eigendomsvoorbehoud ten behoeve van Verkoper rust, identificeerbaar te houden en/of te maken en deze van elkaar en van de overige zich bij de Koper bevindende producten te scheiden.
7.3. De goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud van de voor uitvoer bestemde Producten worden beheerst door het recht van de staat van bestemming slechts indien dat recht ter zake van het eigendomsvoorbehoud voor Verkoper gunstigere bepalingen bevat dan het Nederlands recht.
7.4. Zolang de eigendom van de geleverde Producten aan Verkoper is voorbehouden, is het de Koper niet toegestaan de Producten te vervreemden, anders dan in de uitoefening van haar bedrijf, dan wel enig recht daarop te vestigen.
7.5. De Koper is verplicht alle in dit artikel bedoelde Producten na eerste aanmaning van Verkoper te retourneren.
7.6. De Koper is verplicht onverwijld schriftelijke melding te doen van aanspraken van derden op de door de Verkoper onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten alsmede van pogingen van derden onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten in hun macht te verkrijgen of daarop beslag te leggen.
7.7. De Koper die in strijd handelt met dit artikel verbeurt ten gunste van Verkoper voor iedere strijdige handeling een boete, onverminderd het recht op schadevergoeding van Verkoper. De boete staat gelijk aan tweemaal het factuurbedrag en bedraagt minimaal EUR 250,= per handeling.
7.8. Koper is gehouden om op eerste verzoek van Verkoper mee te werken aan het vestigen van een pandrecht op de vorderingen die de Koper uit hoofde van doorlevering van Producten op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen. Indien Verkoper een dergelijk verzoek doet heeft hij tevens het recht te kiezen voor een openbaar of stil pandrecht.
7.9. Koper machtigt Verkoper onherroepelijk om, indien niet tijdig wordt betaald, zich toegang te verschaffen tot het terrein van Koper om de Producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te doen weghalen.

8. Verzekering
8.1. De Koper is verplicht alle Producten te verzekeren tegen de risico’s van brand, diefstal, storm- en waterschade en andere gebruikelijke risico’s en wel op zodanige wijze dat in de desbetreffende verzekeringspolis een beding is opgenomen dat de verzekering ook van toepassing is op zaken van derden.
8.2. De Koper is verplicht een wettelijke aansprakelijkheids- alsmede een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die geldig is gedurende de Overeenkomst.
8.3. De Koper legt op verzoek van Verkoper een kopie over van desbetreffende verzekeringspolissen.

9. Intellectueel Eigendomsrecht
9.1. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de geleverde Producten berusten bij Verkoper of derden-rechthebbenden, en gaan door het sluiten van een Overeenkomst niet over op Koper, ook niet indien de Producten specifiek voor de Koper zijn ontworpen, ontwikkeld of samengesteld.
9.2. De Koper is verplicht Verkoper onmiddellijk te informeren indien deze wetenschap heeft dat derden inbreuk maken of dreigen te maken op de intellectuele of industriële eigendomsrechten van Verkoper. Koper vrijwaart Verkoper voor alle claims indien Koper inbreuk maakt op de intellectuele of industriële eigendomsrechten van Verkoper of derden.

10. Reclames
10.1. Onder reclames worden verstaan alle klachten van de Koper ter zake van de hoedanigheid van een levering.
10.2. De Koper is verplicht de Producten onmiddellijk na inontvangstneming door de Koper te controleren. Eventuele klachten ter zake van zichtbare gebreken moeten uiterlijk binnen twee (2) dagen schriftelijk en per aangetekende post zijn gemeld bij Verkoper op straffe van verval van rechten. Klachten ontslaan de Koper niet van zijn betalingsverplichtingen.
10.3. Eventuele klachten ter zake van verborgen gebreken dienen uiterlijk binnen acht (8) dagen nadat deze zijn ontdekt dan wel redelijkerwijs hadden behoren te zijn ontdekt, doch uiterlijk binnen zes maanden na de levering, behoudens indien en voor zover de Producten een houdbaarheidsdatum hebben , in welk geval reclameren tot uiterlijk het verstrijken van die houdbaarheidstermijn mogelijk is, welke datum dan ook eerder is gelegen.
10.4. Iedere reclame moet een duidelijke beschrijving van de klacht bevatten. Reclames op andere wijze gedaan of aangeleverd aan Verkoper worden niet in behandeling genomen en gelden niet als een reclame als bedoelt in deze Voorwaarden. Geringe in de branche toelaatbare afwijkingen betreffende kwaliteit, kleur, gewicht, etc, kunnen geen grond voor reclame opleveren.
10.5. In geval van een door Verkoper gerechtvaardigd geachte klacht, heeft Verkoper steeds het recht om de gereclameerde Producten te vervangen, dan wel – naar keuze van de Verkoper – de Koper een schadeloosstelling in geld te geven tot maximaal het bedrag van de factuurwaarde van de gereclameerde Producten met dien verstande dat de Koper hierop uitsluitend aanspraak kan maken, indien hij de Producten waarvan hij heeft gereclameerd ter beschikking van de Verkoper houdt en op diens verzoek onmiddellijk overdraagt.
10.6. De Producten waarover wordt gereclameerd mogen niet door de Koper worden teruggestuurd zonder voorafgaande toestemming van Verkoper. Het verlenen van voornoemde toestemming impliceert niet de erkenning dat de klacht gerechtvaardigd is. Na verkregen toestemming moeten de Producten in ongeschonden staat – tenzij deze beschadigd zijn ontvangen – in originele verpakking aan Verkoper worden teruggezonden op kosten en voor risico van Koper. Indien verzending in de originele verpakking niet mogelijk is, is Koper verplicht voor een zorgvuldige verpakking zorg te dragen. Koper is steeds verplicht tot verzekering van de te retourneren zaken en is aansprakelijk voor schade die door een eventuele nalatigheid op dit gebied ontstaat.
10.7. Ten aanzien van kosten, verband houdende met niet toegestane retourzendingen en de naar aanleiding daarvan door de Verkoper genomen toegestane maatregelen, is de specificatie van de Verkoper bindend.
10.8. Verkoper kan Koper verplichten om Producten die hij in het verkeer heeft gebracht en waaraan een gebrek kleeft, dan wel waaraan een gebrek dreigt te openbaren, binnen een door Verkoper te bepalen redelijke termijn uit de markt te nemen (een zogenaamde “recall-actie”). De Koper dient aan deze verplichting aan de door Verkoper gegeven instructies te voldoen.

11. Betalingsvoorwaarden
11.1. Alle betalingen dienen te geschieden uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, in de valuta van de overeenkomst en uitsluitend op de wijze als op de factuur aangegeven. De kosten die gemoeid zijn met het doen van betaling, inclusief doch niet beperkt tot kosten van banken voor internationale overboekingen, zijn voor rekening van Koper. De Koper die verzuimt tijdig te betalen, is zonder ingebrekestelling in verzuim.
11.2. Verkoper heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid te verkrijgen naar haar keuze, in de vorm van een bank- of concerngarantie.
11.3. Aan het doen van vroegere betalingen dan de overeengekomen betalingstermijn kan nimmer het recht op korting worden ontleend, behoudens voor zover de Verkoper zulks met betrekking tot de desbetreffende betaling schriftelijk heeft verklaard. Bij overschrijding van de betalingstermijnen komen alle tussen Partijen overeengekomen kortingen te vervallen voor zover hier sprake van was.
11.4. Zodra de Koper met enige betaling in verzuim is zijn alle vorderingen van Verkoper op Koper direct opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling in. Verkoper is in dat geval gerechtigd om huidige dan wel toekomstige leveringen op te schorten. Een en ander laat onverlet het recht van Verkoper om vergoeding van schade, kosten en rente te vorderen. Koper heeft niet het recht te verrekenen dan wel betaling op te schorten.
11.5. Onverminderd iedere mededeling door Koper bij het verrichten van zijn betaling en onverminderd de wijze van administratieve verwerking van de betaling door Verkoper, zullen betalingen van de Koper steeds en uitsluitend geacht worden in mindering te strekken op de ten aanzien van de Koper openstaande bedragen op de navolgende wijze:
• Allereerst zal iedere betaling in mindering strekken op de door de Koper verschuldigde incassokosten en rente;
• Vervolgens zullen betalingen in mindering strekken op die vorderingen van de Verkoper welke betrekking hebben op de door de Koper aan derden reeds doorverkochte en afgeleverde Producten; en
• Tenslotte zullen betalingen in mindering strekken op de oudste openstaande facturen van Verkoper.
Indien de Verkoper nog niet op de hoogte is gebracht van de door de Koper aan derden reeds doorverkochte en afgeleverde Producten, zal hij in ieder geval gerechtigd zijn betalingen na voldoening van openstaande incassokosten en rente te doen strekken op de oudste openstaande vordering op de Koper.
11.6. In geval van late betaling is Verkoper gerechtigd de wettelijke handelsrente in rekening te brengen over het volledige bedrag vanaf de vervaldatum van de factuur tot de dag der algehele betaling. Indien Verkoper tot invordering van achterstallige betalingen overgaat zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van Koper. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom en nooit minder dan EUR 100.
11.7. De Koper is verplicht tot vergoeding van alle kosten welke Verkoper moet maken om zich te verweren indien zij door Koper binnen en/of buiten rechte wordt aangesproken tenzij uit een gerechtelijke uitspraak blijkt dat ten onrechte verweer is gevoerd door Verkoper.
11.8. De Koper doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.

12. Annulering door Koper
12.1. Indien de Koper een bestelling geheel of gedeeltelijk wenst te annuleren, behoeft dit de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Verkoper. Indien Verkoper met de annulering akkoord gaat, is de Koper gehouden aan Verkoper alle met het oog op de uitvoering van de geannuleerde order gemaakte kosten van voorbereiding, opslag, materiaal en inkoop, alsmede alle als gevolg van het niet kunnen nakomen van een met Verkoper gesloten Overeenkomst geleden schade te vergoeden. Een en ander is onverminderd het recht van Verkoper op vergoeding van de volledige schade die door de annulering wordt veroorzaakt.

13. Overmacht
13.1. In geval van overmacht aan de zijde van een van beide Partijen, zal de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden opgeschort zolang de overmachtssituatie voortduurt, zonder dat een der Partijen aansprakelijk is voor enige vorm van compensatie aan de andere partij.
13.2. In geval van overmacht zoals beschreven in deze Voorwaarden dat langer duurt dan dertig (30) dagen, zijn beide Partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.
13.3. Er is sprake van overmacht in geval van onder andere, doch niet beperkt tot, de volgende situaties: oorlog, oproer, machinedefect, het in gebreke blijven om welke redenen dan ook van één of meerdere leveranciers van Verkoper, stakingen, transportmoeilijkheden, brand, waterschade, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen en alle andere omstandigheden door welke oorzaak dan ook waardoor levering van Producten door Verkoper niet mogelijk is.

14. Ontbinding
14.1. Onverminderd de Verkoper verder toekomende rechten, heeft Verkoper het recht de uitvoering van deze Overeenkomst op te schorten dan wel zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden met behoud van alle haar toekomende rechten op vergoeding van kosten en schade:
• Indien Koper zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of deze Voorwaarden niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, of indien vaststaat dat nakoming zonder tekortkoming niet mogelijk zal zijn;
• Indien de Koper failliet wordt verklaard of haar faillissement of (voorlopige surseance van betaling wordt opgelegd of toegekend, indien haar onderneming wordt opgeheven of beëindigd wordt of anderszins insolvabel blijkt;
• Indien zich naar het inzicht van Verkoper ingrijpende wijzigingen voordoen in direct of indirecte eigendoms- of zeggenschapsverhoudingen bij de Koper.
14.2. Verkoper is eveneens gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien door of namens Koper in verband met de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon die werkzaam is bij Verkoper.
14.3. In geval van enige situatie zoals beschreven in dit artikel is Verkoper gerechtigd de onmiddellijke betaling van openstaande facturen te eisen, alsmede om in bewerking zijnde en afgewerkte Producten voor rekening en risico van Koper op te slaan dan wel aan derden te verkopen.

15. Aansprakelijkheid
15.1. Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor indirecte of immateriële schade zoals, maar niet beperkt tot bedrijfsschade-, gevolg-, of stilligschade en gederfde inkomsten en winsten, verlies van klanten, schade aan naam en/of goodwill, tenzij dergelijke schade is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet door een van de leden van het management.
15.2. In alle gevallen waarin Verkoper gehouden is tot schadevergoeding, inclusief doch niet beperkt tot wanprestatie en onrechtmatige daad, zal deze nooit hoger zijn dan het laagste bedrag van (i) de totale waarde van de factuur betreffende de levering van de schade toebrengende Producten of (ii) het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar terzake wordt uitgekeerd. Indien geen bedrag wordt uitgekeerd door de verzekeraar, geldt de onder (i) genoemde limiet.
15.3. De Koper dient zijn claim op de Verkoper uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat hij de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken schriftelijk in. Enige claim die later wordt ingediend kan niet leiden tot aansprakelijkheid van Verkoper. Ieder recht op schadevergoeding van Koper vervalt in ieder geval één (1) jaar nadat de oorzaak voor deze schade is ontstaan.
15.4. Indien Koper ondanks het verzoek van Verkoper tot het doen van een recall-actie de Producten niet tijdig uit de markt haalt en/of doorgaat met het leveren van Producten aan de markt, vrijwaart Koper Verkoper voor alle claims ten gevolge daarvan. Koper vrijwaart Verkoper tevens voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade waarvoor de aansprakelijkheid van Verkoper in deze Voorwaarden is uitgesloten.
15.5. Aansprakelijkheid van Verkoper conform deze Voorwaarden is in ieder geval beperkt tot niet verwerkte Producten. Voor door Koper verwerkte producten, in de ruimste zin van het woord, is Verkoper nimmer aansprakelijk.

16. Geheimhouding
16.1. De Koper is ertoe verplicht en zal ervoor zorg dragen dat haar bestuurders, werknemers en derden die haar zijn ingeschakeld, alle informatie die haar ter kennis komt over Verkoper geheim te houden, ook als die informatie niet als vertrouwelijk wordt aangemerkt, en zal zich onthouden van het direct of indirect gebruik maken van haar relatie met Verkoper zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper.
16.2. In het geval dat Koper verplicht wordt om informatie openbaar te maken door een rechtbank of bevel van een daartoe bevoegde overheidsinstantie, zal Koper slechts die informatie openbaar maken die strikt noodzakelijk is om aan haar verplichtingen te voldoen. In dergelijk geval informeert Koper Verkoper voorafgaand aan het openbaar maken van informatie.

17. Toepasselijk recht en forumkeuze
17.1. Op deze Voorwaarden en alle door Verkoper gesloten Overeenkomsten, alsmede diens wijze van totstandkoming, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitdrukkelijk uitgesloten.
17.2. Alle geschillen tussen Partijen die voortvloeien uit dan wel anderszins verband houden met enige Overeenkomst en/of deze Voorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, tenzij Verkoper een andere rechtbank prefereert.

18. Overige bepalingen
18.1. De Verkoper heeft het recht om voor de uitvoering van de Overeenkomst of delen daarvan derden in te schakelen.
18.2. Indien één of meerdere bepalingen uit deze Voorwaarden ongeldig blijken te zijn of door een rechter buiten werking worden gesteld, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Partijen treden in minnelijk overleg ten aanzien van een vervangende bepaling die zoveel mogelijk de geest van de ongeldige of buiten werking gestelde bepaling bevat.
18.3. Deze Voorwaarden zijn opgesteld en gedeponeerd in de Nederlandse taal. Ook indien Verkoper aan Koper een vertaalde versie van deze Voorwaarden ter hand stelt, en later sprake blijkt van strijdigheid, zal deze Nederlandse versie doorslaggevend zijn bij de uitleg en interpretatie.

Deze Voorwaarden zijn op 13 januari 2017 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Buiten 4