Algemene inkoopvoorwaarden Van Ballegooijen Foods

1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. Koper: Van Ballegooijen Foods B.V., statutair gevestigd te Wijk en Aalburg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 18119564 en/of Koninklijke VIV Buisman B.V., statutair gevestigd te Wijk en Aalburg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 01047742 en/of H.J. Wijsman & Zonen B.V., statutair gevestigd te Wijk en Aalburg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 18114765 en/of D. van der Pol en Zonen B.V., statutair gevestigd te Wijk en Aalburg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 18119706.
1.2. Verkoper: iedere rechtspersoon dan wel natuurlijk persoon in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf waarbij Koper een bestelling plaats voor de koop en levering van Producten.
1.3. Partijen: Verkoper en Koper gezamenlijk.
1.4. Voorwaarden: de Algemene Inkoopvoorwaarden Van Ballegooijen Foods B.V. zoals in dit document opgenomen en op 13 januari 2017 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
1.5. Overeenkomst: ieder document ondertekend door beide Partijen aangaande de koop en levering van Producten, inclusief doch niet beperkt tot bestelbonnen.
1.6. Product(en): alle producten en/of diensten zoals door Koper gekocht met inbegrip van alle aanverwante diensten, documentatie en/of etikettering, en hieraan gerelateerde knowhow.

2. Toepasselijkheid
2.1. Op alle bestellingen en alle opdrachten van Koper aan Verkoper betreffende de koop en levering van Producten en op elke Overeenkomst met Koper in verband met de koop en levering van Producten zijn uitsluitend deze Voorwaarden van toepassing.
2.2. De toepasselijkheid van enige en iedere voorwaarden van de Verkoper wordt hierbij uitdrukkelijk afgewezen.
2.3. In geval van tegenstrijdige bepalingen in de Overeenkomst en in deze Voorwaarden, prevaleren de bepalingen in de Overeenkomst. Dit neemt niet weg dat alle overige bepalingen in deze Voorwaarden volledig van kracht blijven.
2.4. Elke wijziging of aanvulling van deze Voorwaarden is slechts geldig indien uitdrukkelijk overeengekomen en schriftelijk vastgelegd in een door beide Partijen ondertekend document.

3. Totstandkoming van overeenkomst
3.1. Alle door de Verkoper in het kader van een aanbieding te maken kosten zijn voor haar rekening.
3.2. Verkoper is verplicht Koper uiterlijk vijf (5) dagen na het plaatsen van een bestelling een opdrachtbevestiging te sturen.
3.3. Koper is te allen tijde bevoegd om de omvang en/of hoedanigheid van de te leveren Producten te wijzigen. Indien wijziging naar het oordeel van Verkoper gevolgen heeft voor de overeengekomen prijs en/of het tijdstip van levering is hij verplicht dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee (2) dagen kenbaar te maken bij Koper. Partijen zullen vervolgens gezamenlijk in overleg treden omtrent de aanpassing van de prijs en/of levertijd.
3.4. De totstandkoming van een Overeenkomst, en daarmee diens rechtsgevolgen, vindt slechts plaats indien beide Partijen de Overeenkomst schriftelijk hebben ondertekend.

4. Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1. De overeengekomen prijs is, met uitzondering van de BTW, all inclusive en derhalve inclusief doch niet beperkt tot alle kosten voor adequate verpakking, keuringen, beproevingen, certificaten, invoerrechten, heffingen, transport en dergelijke.
4.2. Koper zal de facturen binnen dertig (30) dagen voldoen. Facturen komen uitsluitend in aanmerking voor betaling indien deze juist gespecifieerd zijn, indien deze de relevante en correcte referentie- of inkoopordernummers bevatten als ook de datum van de bestelling. Facturen dienen te worden verzonden naar de door Koper aangewezen persoon. Onjuist gespecificeerde facturen worden geretourneerd aan de Verkoper en stellen de betalingstermijn uit tot op het moment dat een correct gespecificeerde factuur is verstuurd.
4.3. Betaling door Koper impliceert geenszins enige afstand van recht ingevolge de Overeenkomst, deze Voorwaarden of de wet. Betaling kan nimmer worden opgevat als enige erkenning door Koper van de deugdelijkheid van de Producten en ontslaat de Verkoper niet van enige aansprakelijkheid.
4.4. Betaling bevrijdt Koper van iedere betalingsverplichting die hij uit hoofde van de Overeenkomst heeft en kan nimmer worden aangemerkt als betaling van enige andere door de Verkoper gepretendeerde vordering op Koper behoudens indien dergelijke verplichting voortvloeit uit een rechterlijk bevel.
4.5. Koper heeft het recht het factuurbedrag te verminderen met betalingen die de Verkoper verschuldigd is aan Koper.
4.6. Verkoper is niet bevoegd de overeengekomen prijzen gedurende de looptijd van de Overeenkomst te verhogen. Indien Verkoper verplicht is tot verhoging van de overeengekomen prijzen uit hoofde van een dwingende wettelijke bepaling, heeft Koper het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder vergoeding van enige daarmee verbonden kosten voor Verkoper.

5. Levering, vervoer, afname
5.1. Leveringen zijn Delivery Duty Paid (door Koper aangewezen locatie) conform het ter zake bepaalde in de laatste versie van de Incoterms. Ook indien Koper ten behoeve van Verkoper het transport van Producten verzorgt, gebeurt dit voor risico en rekening van Verkoper.
5.2. De leveringstermijn gaat in na de totstandkoming van de Overeenkomst conform deze Voorwaarden. De leveringstermijn wordt evenredig verlengd met de tijd dat de uitvoering van de Overeenkomst wordt vertraagd door overmacht zoals omschreven in deze Voorwaarden. In geval van overmacht zullen Partijen in overleg treden om tot een oplossing te komen.
5.3. Opgegeven levertermijnen gelden als fatale termijnen. Verkoper komt door het enkele overschrijden van een termijn in verzuim, en Koper kan de Overeenkomst daardoor geheel of gedeeltelijk ontbinden. Koper heeft in geval van latere levertijd tevens recht op schadevergoeding. Bij niet tijdige levering is Verkoper zonder ingebrekestelling in verzuim zonder dat een nadere termijn voor nakoming hoeft te worden verleend.
5.4. De Verkoper is verplicht Koper tijdig en adequaat te informeren bij een eventuele dreiging van overschrijding van de leveringstermijn zonder dat dergelijke melding enige afbreuk doet aan de rechten van Koper.
5.5. Koper heeft het recht de levering uit te stellen. Verkoper zal in dat geval de Producten deugdelijk verpakt en voor eigen rekening en risico afgescheiden en herkenbaar opslaan. Uitstel van levering door Koper geeft Verkoper geen recht op boetes of schadevergoedingen. Eerdere leveringen geven geen recht op snellere betaling.
5.6. De Producten mogen niet in delen worden geleverd. De Producten dienen zodanig te worden verpakt en geconserveerd dat bescherming tegen invloeden van buitenaf gewaarborgd is. De Verkoper is daarbij gehouden eventuele instructies van Koper op te volgen.
5.7. De Verkoper is verplicht bijbehorende documentatie voorafgaand of tegelijkertijd met de levering ter beschikking te stellen aan Koper. Koper is vrij in het gebruik van deze documentatie, inbegrepen het vermenigvuldigen ervan voor eigen gebruik.

6. Garantie
6.1. De Verkoper garandeert dat de geleverde of te leveren Producten voldoen aan de overeengekomen specificaties, eigenschappen en eisen zoals omschreven in de Overeenkomst. De Verkoper garandeert tevens dat de Producten voldoen aan alle in het land van levering daaraan gestelde bepalingen van overheidswege.
6.2. De Verkoper garandeert dat de Producten geschikt zijn voor het beoogde doel en gebruikt en verwerkt kunnen worden voor dat doel, en dat de Producten te allen tijde van een hoog en duurzaam kwaliteitsniveau zijn en dat zij aan de voorwaarden voldoen zoals vastgelegd bij of krachtens de wet en/of de van toepassing zijnde zelfregulerende bepalingen, onder meer met betrekking tot kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu.
6.3. Koper heeft het recht om door haar afgekeurde Producten op kosten van Verkoper terug te zenden dan wel voor rekening en risico van Verkoper onder zich te houden.
6.4. Alle Producten worden geleverd met een garantie van minimaal één jaar of indien sprake is van een houdbaarheidsdatum een garantie tot minimaal die datum.

7. Eigendomsovergang
7.1. De Verkoper staat ervoor in dat de volledige en onbezwaarde eigendom van de Producten wordt geleverd.
7.2. De Producten blijven voor rekening en risico van de Verkoper totdat ze overeenkomstig deze Voorwaarden zijn geleverd.
7.3. Het eigendom van de Producten zal overgaan op Koper op het moment van levering, tenzij Koper de zaken afwijst.

8. Kwaliteitscontrole
8.1. Zonder afbreuk te doen aan enig recht dat Koper heeft onder de Overeenkomst, deze Voorwaarden en de wet, behoudt Koper zich het recht voor om de geleverde of te leveren Producten te inspecteren, te controleren en/of te testen – ongeacht waar desbetreffende Producten zich bevinden – hetzij door zichzelf hetzij door een derde.
8.2. Verkoper verleent medewerking aan de kwaliteitscontrole. De kosten van de kwaliteitscontrole zijn voor de Verkoper. Verkoper erkent dat Koper geen volledige ingangscontrole uitvoert.
8.3. Indien (een deel van) de Producten niet in overeenstemming is met de specificaties en/of garanties, kan Koper de gehele zending Producten afwijzen zonder dat hij enige betaling verschuldigd is voor eender welk deel van dergelijke zending en zonder enige aansprakelijkheid jegens Verkoper. Koper zal de afgekeurde Producten opslaan voor rekening en risico van Verkoper. Indien (een deel van) de Producten worden geweigerd, is Verkoper verplicht om de non-conformiteit onmiddellijk te verbeteren en Koper voor alle (in)directe kosten ten gevolge daarvan te vergoeden.
8.4. Aanvaarding van Producten dekt slechts zichtbare gebreken.

9. Verzekering
9.1. De Verkoper is verplicht alle Producten te verzekeren tegen alle risico’s van brand, diefstal, storm- en waterschade en andere gebruikelijke risico’s en wel op zodanige wijze dat in de desbetreffende verzekeringspolis een beding is opgenomen dat de verzekering ook van toepassing is op zaken van derden.
9.2. De Verkoper is verplicht een wettelijke aansprakelijkheids- alsmede een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die geldig is gedurende de Overeenkomst.
9.3. De Verkoper legt op verzoek van Koper een kopie over van desbetreffende verzekeringspolissen.

10. Overmacht
10.1. In geval van overmacht aan de zijde van een van beide Partijen, zal de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden opgeschort zolang de overmachtssituatie voortduurt, zonder dat een der Partijen aansprakelijk is voor enige vorm van compensatie aan de andere partij.
10.2. In geval van overmacht zoals beschreven in deze Voorwaarden dat langer duurt dan dertig (30) dagen, zijn beide Partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.
10.3. Er is sprake van overmacht in geval van onder andere, doch niet beperkt tot, de volgende situaties: oorlog, oproer, machinedefect, het in gebreke blijven om welke redenen dan ook van één of meerdere leveranciers van Verkoper, stakingen, transportmoeilijkheden, brand, waterschade, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen en alle andere omstandigheden door welke oorzaak dan ook waardoor levering van Producten door Verkoper of gebruik daarvan door Koper niet mogelijk is.

11. Ontbinding
11.1. Onverminderd de Koper verder toekomende rechten, heeft Koper het recht de uitvoering van deze Overeenkomst op te schorten dan wel zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden met behoud van alle haar toekomende rechten op vergoeding van kosten en schade:
• Indien Verkoper zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of deze Voorwaarden niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, of indien vaststaat dat nakoming zonder tekortkoming niet mogelijk zal zijn;
• Indien de Verkoper failliet wordt verklaard of haar faillissement of (voorlopige surseance van betaling wordt opgelegd of toegekend, indien haar onderneming wordt opgeheven of beëindigd wordt of anderszins insolvabel blijkt;
• Indien zich naar het inzicht van Koper ingrijpende wijzigingen voordoen in direct of indirecte eigendoms- of zeggenschapsverhoudingen bij de Verkoper.
11.2. Koper is eveneens gerechtigd de Overeenkomst gehele of gedeeltelijk te ontbinden indien door of namens Verkoper in verband met de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon die werkzaam is bij Koper.
11.3. In geval van enige situatie zoals beschreven in dit artikel is Koper gerechtigd de onmiddellijke betaling van eventuele openstaande vorderingen te eisen.

12. Aansprakelijkheid
12.1. De Verkoper is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die Koper lijdt naar aanleiding van of verband houdende met een tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder doch niet beperkt tot bedrijfsschade, vertragingsschade, winstverlies, etc.
12.2. Verkoper is zonder nadere ingebrekestelling direct in verzuim.
12.3. Verkoper waarborgt dat er geen rechten van derden zijn geschonden met betrekking tot de geleverde Producten. De Verkoper vrijwaart Koper tegen alle aanspraken van derden met betrekking tot claims ten gevolge van de geleverde Producten.

13. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
13.1. De Verkoper garandeert dat de Producten of onderdelen daarvan geen inbreuk bevatten op de intellectuele eigendomsrechten van derden. De Verkoper vrijwaart Koper tegen alle mogelijke aanspraken van derden die zouden voortvloeien uit de schending van hun intellectuele eigendomsrechten door de aan Koper geleverde Producten of onderdelen daarvan.

14. Geheimhouding
14.1. De Verkoper is ertoe verplicht en zal ervoor zorg dragen dat haar bestuurders, werknemers en derden die door haar zijn ingeschakeld, alle informatie die haar ter kennis komt over Koper geheim te houden, ook als die informatie niet als vertrouwelijk wordt aangemerkt, en zal zich onthouden van het direct of indirect gebruik maken van haar relatie met Koper zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Koper.
14.2. In het geval dat Verkoper verplicht wordt om informatie openbaar te maken door een rechtbank of bevel van een daartoe bevoegde overheidsinstantie, zal Verkoper slechts die informatie openbaar maken die strikt noodzakelijk is om aan haar verplichtingen te voldoen. In dergelijk geval informeert Verkoper Koper voorafgaand aan het openbaar maken van informatie.

15. Toepasselijk recht en forumkeuze
15.1. Op deze Voorwaarden en alle door Koper gesloten Overeenkomsten, alsmede diens wijze van totstandkoming, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitdrukkelijk uitgesloten.
15.2. Alle geschillen tussen Partijen die voortvloeien uit dan wel anderszins verband houden met enige Overeenkomst en/of deze Voorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, tenzij Koper een andere rechtbank refereert.

16. Overige bepalingen
16.1. Indien één of meerdere bepalingen uit deze Voorwaarden ongeldig blijken te zijn of door een rechter buiten werking worden gesteld, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Partijen treden in minnelijk overleg ten aanzien van een vervangende bepaling die zoveel mogelijk de geest van de ongeldige of buiten werking gestelde bepaling bevat.
16.2. Deze Voorwaarden zijn opgesteld en gedeponeerd in de Nederlandse taal. Ook indien Koper aan Verkoper een vertaalde versie van deze Voorwaarden ter hand stelt, en later sprake blijkt van strijdigheid, zal deze Nederlandse versie doorslaggevend zijn bij de uitleg en interpretatie.
16.3. De Verkoper kan zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst slechts met voorafgaande toestemming van Koper overdragen aan een derde. Aan deze toestemming kunnen redelijke voorwaarden worden verbonden.

Deze Voorwaarden zijn op 13 januari 2017 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

  • Bezoekadres